school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS INVESTICIJOS Į MELIORACIJOS SISTEMAS

Rajono ūkininkus kviečiame kurti melioracijos sistemų naudotojų asociacijas ir teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę „Investicijos į melioracijos sistemas“. Ankstesniais metais šia galimybe pasinaudojo ir projektus sėkmingai įgyvendino 8 melioracijos sistemų naudotojų asociacijos - „Meldučiai“, „Antalgė“, „Tarvydžiai“, „Radeikiai“, „Šileikiai“, „Sėlės drenažas“, „Alaušai“ ir „Radeikių drenažas“.
Pagal kokią priemonę kreiptis norint gauti paramą?
Parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę „Investicijos į melioracijos sistemas“.


Kokia veikla remiama ?
Pagal priemonę remiamos 2 veiklos:
1. reguliuojamojo drenažo įdiegimas į esamas rekonstruotas melioracijos sistemas;
2. esamų melioracijos sistemų rekonstravimas.
Pareiškėjas per vieną kvietimą gali pateikti tik vieną paramos paraišką pagal vieną iš nurodytų veiklų.
Kada priimamos paraiškos paramai gauti?
Paraiškos paramai gauti priimamos nuo 2023 m. spalio 2 d. iki 2023 m. lapkričio 30 d.
Kas gali teikti paraiškas?
Paraiškas gali teikti savivaldybės, melioracijos sistemų naudotojų asociacijos, fizinių ir (ar) juridinių asmenų, kurių teisėtais pagrindais valdomos žemės ribos sutampa su konkrečios (rekonstruojamos) melioracijos sistemos ribomis, grupė, veikianti pagal tarpusavio jungtinės veiklos sutartį. Paramos paraiškas pareiškėjai gali teikti individualiai arba su partneriais.
Kas yra Melioracijos sistemų naudotojų asociacija?
Tai ribotos atsakomybės pelno nesiekiantis juridinis asmuo, kurio tikslas – palaikyti bendrojo naudojimo melioracijos sistemų gerą būklę asociacijos narių naudojamoje melioruotoje žemėje.
Kas yra projekto Partneris?
Tai fizinis ar juridinis asmuo, dalyvaujantis įgyvendinant ir (ar) finansuojant projektą, pagal prieš projekto įgyvendinimą pareiškėjo ir jo partnerio / partnerių pasirašytą jungtinės veiklos sutartį.
Koks paramos dydis ir intensyvumas?
Pagal 1 veiklą. Reguliuojamojo drenažo įdiegimas į esamas rekonstruotas melioracijos sistemas - finansuojama 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai pareiškėjas prašo ar sutinka dėl mažesnio paramos intensyvumo taikymo, kuris negali būti mažesnis kaip 20 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės). Didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 40 000 Eur (keturiasdešimt tūkstančių eurų).
Pagal 2 veiklą. Esamų melioracijos sistemų rekonstravimas - finansuojama 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai pareiškėjas prašo ar sutinka dėl mažesnio paramos intensyvumo taikymo, kuris negali būti mažesnis kaip 20 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės). Didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 300 000 Eur (trys šimtai tūkstančių eurų).
Kokia paramos paraiškų atranka?
Pagal 1 veiklą - reguliuojamojo drenažo įdiegimas į esamas rekonstruotas melioracijos sistemas, paramos paraiškų atrankos vertinimas neatliekamas. Paraiškų priėmimas stabdomas, kai pasiekiama paramos paraiškų priėmimo etapui skirta lėšų suma.
Pagal 2 veiklą - esamų melioracijos sistemų rekonstravimas, privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomo mažiausio 35 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Kokie projektų atrankos kriterijai esamų melioracijos sistemų rekonstravimas veiklai (suteikiamų balų skaičius)?
1. projektai, kuriuose numatoma rekonstruoti polderių siurblines arba pylimus, – suteikiama 20 balų;
2. projektai įgyvendinami teritorijose, kuriose žemės ūkio naudmenų našumo balas (visų projekto įgyvendinimo teritorijoje esančių sklypų) yra didesnis (nustatoma pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis):
2.1. jei 42 balai ir daugiau – suteikiama 20 balų;
2.2. jei 34,1–41,9 balo – suteikiama 15 balų;
2.3. jei 34 balai ir mažiau – suteikiama 10 balų.
3. projektai, kuriuose griovių ir (arba) pralaidų rekonstravimo darbams numatoma skirti:
3.1. 50 ir daugiau proc. prašomų projekto investicijų vertės (su PVM, be bendrųjų išlaidų) – suteikiami 25 balai;
3.2. 40–49,99 proc. įskaitytinai prašomų projekto investicijų vertės (su PVM, be bendrųjų išlaidų) – suteikiama 10 balų;
3.3. 30–39,99 proc. įskaitytinai prašomų projekto investicijų vertės (su PVM, be bendrųjų išlaidų) – suteikiami 5 balai.
4. projektai, kuriuose diegiamos aplinkosaugos priemonės (griovių dvigubų šlaitų įrengimas, sedimentaciniai tvenkiniai, ties drenažo žiotimis įrengiamos dirbtinės šlapynės, suformuojamos dirbtinės salpos, įrengiami įtvirtintų akmenų, nuovartų ar rąstų stabilūs metiniai, reguliuojamo drenažo šuliniai ir vožtuvai) ir jų vertė sudaro:
4.1. 10 ir daugiau proc. prašomų projekto investicijų vertės (su PVM, be bendrųjų išlaidų) – suteikiama 20 balų;
4.2. 7–9,99 proc. įskaitytinai prašomų projekto investicijų vertės (su PVM, be bendrųjų išlaidų) – suteikiama 10 balų;
4.3. 5–6,99 proc. įskaitytinai prašomų projekto investicijų vertės (su PVM, be bendrųjų išlaidų) – suteikiami 5 balai.
5. projektai įgyvendinami teritorijose, kuriose didesnis melioracijos statinių nusidėvėjimas (balai suteikiami tik tuo atveju, jei visų rekonstruojamų melioracijos statinių nusidėvėjimas atitinka nurodytas nusidėvėjimo ribas):
5.1. daugiau kaip 75 proc. – suteikiama 15 balų;
5.2. 60,0–74,9 proc. – suteikiama 10 balų;
5.3. 45,1–59,9 proc. – suteikiami 5 balai.
Kur kreiptis norint gauti paramą?
Paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Paraiška turi būti pateikta asmeniškai pareiškėjo arba per įgaliotą asmenį. Kitais būdais (pvz., paštu, per kurjerį, faksu arba elektroniniu paštu ir t.t.) arba kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos. Teikiant paraišką, reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Dėl informacijos kreiptis į Kaimo ir bendruomenių reikalų skyrių, telefonu 8 389 64011 arba elektroniniu paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Detaliau apie Lietuvos kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę „Investicijos į melioracijos sistemas“ pateikta: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/23a454b242b511eeb4b9a076396dcf81?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=98989bcd-2fb0-47fb-a9f9-587ee80651da

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041