school and education

Tel.  +370 389 61600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The Municipality’s reception desk: +370 389 64041 More information       Anonymous hotline: +370 800 77472 More information

Projektas „Perėjimas nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų Sostinės, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionuose“

LT Co fundedbytheEU RGB POS

Utenos rajono savivaldybės administracija kartu su Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdo projektą Nr. 07-018-P-0001 „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione".
Projekto tikslas – teikti naujų formų bendruomenines paslaugas suaugusiems asmenims su proto ir/ar psichikos negalia, jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) ir sudaryti sąlygas tikslinės grupės asmenims gauti individualias, jų poreikius atitinkančias paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje.
Kas gali pasinaudoti atvejo vadybos paslauga? Atvejo vadybos paslauga gali pasinaudoti darbingo amžiaus psichikos ir (ar) intelekto negalią turintys asmenys, kuriems nustatytas 0 – 55 proc. dalyvumo lygis, arba psichikos ir (ar) intelekto negalia turintys asmenys, kuriems iki 2023 m. gruodžio 31 d. nustatytas 0–55 proc. darbingumo lygis.

Continue Reading

Projektas „Viešojo naudojimo poilsio ir laisvalaikio infrastruktūros sutvarkymas prie Tauragno ežero bei pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams“

logoProjekto kodas –  UTEN-LEADER-6B-I-24-1-2023
Projekto trukmė 2024 m. balandžio mėn. – 2025 m. liepos 1 d.
Projekto vertė – 59 000 EUR
Projekto finansavimas – 39 000 EUR
Utenos rajono savivaldybės administracija įgyvendins projektą „Viešojo naudojimo poilsio ir laisvalaikio infrastruktūros sutvarkymas prie Tauragno ežero bei pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams“, parengtą pagal Utenos regiono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Utenos rajono dvisektorė strategija 2016 – 2023 m.“ I prioriteto priemonės 1 veiklos sritį „Parama investicijoms į viešųjų erdvių sutvarkymą ir infrastruktūros atnaujinimą“.
Projekto tikslas – atnaujinti poilsio ir aktyvaus laisvalaikio zoną Tauragnų poilsiavietėje, įrengiant vandens transporto nuleidimo į vandenį taką ir sutvarkant mažos apimties infrastruktūrą.
Projekto uždaviniai – atstatyti ir įrengti privažiavimą į teritoriją su žvyro danga, upelio vagoje įrengti vietinės reikšmės kelią su pralaida, įrengti automobilių atsisukimo/manevravimo aikštelę su žvyro danga, iš gelžbetonio plokščių įrengti vandens transporto priemonių nuleidimo į vandenį vietą, poilsiavietėje pastatyti stalus, suolus, lauko tualetą, šiukšliadėžes, informacinę lentą, įrengti laužavietę, sutvarkyti žalią veją ir pan.
Projektu siekiama tinkamai panaudoti ir sutvarkyti Tauragno miestelio rekreacinę zoną bei ją pritaikyti bendruomenės poreikiams.
Projektą finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai, Lietuvos Respublikos valstybė ir Utenos rajono savivaldybė.
Už informacijos turinį atsako Utenos rajono savivaldybės administracija www.utena.lt, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija www.zum.lrv.lt

Projektas „Ambulatorinės slaugos paslaugų namuose paslaugas teikiančios mobilios komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone bei paliatyviosios pagalbos dienos centro įkūrimas Utenos rajono savivaldybėje“

LT Finansuoja Europos Sjunga RGB POS

Projekto kodas – Nr. 09-010-P-0009
Projekto trukmė – 2024 m. kovo mėn. – 2025 m. birželio mėn.
Projekto vertė – 761 169,63 EUR
Projekto finansavimas – 726 152,18 EUR
Projekto partneriai – VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė ir VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras

Utenos rajono savivaldybės administracija kartu su partneriais įgyvendins projektą „Ambulatorinės slaugos paslaugų namuose paslaugas teikiančios mobilios komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone bei paliatyviosios pagalbos dienos centro įkūrimas Utenos rajono savivaldybėje“ Nr. 09-010-P-0009, finansuojamą pagal 2022–2030 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės subsidijos bei projekto partnerių nuosavomis lėšomis.
Projekto tikslas – pagerinti Utenos rajono ilgalaikės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, įsteigiant paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiems dienos centrą ir aprūpinant ASPN teikiančią mobilią komandą būtina įranga ir elektromobiliu.
Tikslinė grupė – bet kokio amžiaus asmenys, kuriems yra nustatyta negalia, darbingumo ar nesavarankiškumo lygis, atliktas slaugos paslaugų poreikio vertinimas pagal klausimyną, asmenys, sergantys pavojinga gyvybei liga, kurių sveikatos būklė atitinka paliatyviosios pagalbos indikacijas ir kuriems reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugos, taip pat asmenys, kuriems ilgalaikė priežiūra reikalinga dėl psichikos sveikatos sutrikimų (sergantys senatvine demencija ir Alzheimerio liga). Taip pat senatvės pensinio amžiaus sulaukę asmenys, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis, kuriems reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugos, taip pat jų šeimos, vietos bendruomenės.
Projekto veiklos:
1. Projekto pareiškėjas vykdys projekto partneriui VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei priklausančio pastato, t. y. 1940 metų statybos pastato 2 aukšto dalies vidaus patalpų remontą ir jų pritaikymą paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimui pagal nustatytus reikalavimus. Šiuo metu pastatas yra prastos būklės, nebeatitinka saugos ir higienos reikalavimų. Projekto lėšomis bus įrengtos vienvietės ir dvivietės palatos, kurios bus pritaikytos laikantis universalaus dizaino principo, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme. Kokybiškų paslaugų teikimui taip pat numatyta įsigyti būtiną įrangą ir reikalingus baldus.
2. Optimizuojant Utenos rajono sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir paciento slaugos poreikių tenkinimą namų sąlygomis, projekto partneris VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras paramos lėšomis aprūpins ASPN mobilią komandą medicinine įranga, būtinomis darbo priemonėmis ir įsigis elektromobilį su nuosava elektros įkrovos stotele.
Siekiami rezultatai:
• Įsteigtas Utenos regione paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiems dienos centras, kuris suteiks dienos stacionaro paslaugų ne mažiau kaip 2 016 bet kokio amžiaus suaugusiems pacientams per metus (ne mažiau kaip 8 asmenims per dieną);
• Padidintas ASPN paslaugų prieinamumas platesnei tikslinės grupės auditorijai;
• Sumažintas ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo laikas;
• Sumažintas išvengiamų hospitalizacijų skaičius;
• Sumažinta pažeidžiamų asmenų socialinė atskirtis.

Už informacijos turinį atsako Utenos rajono savivaldybės administracija www.utena.lt

Daugiau informacijos apie ES paramą galite rasti www.esinvesticijos.lt

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“

Eu next GenerationEUNaujos kartos LTTUM II

Projekto Nr. 10-012-P-0001
Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.
Projekto finansavimo suma – 2 450 950,09 Eur.
Tinkamų finansuoti lėšų suma – 2 499 969, 09 Eur.
Projekto aprašymas
Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).

Projekto veiklos:
1) mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;
2) infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;
3) mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;
4) konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;
5) projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.
Projekto tikslinės grupės - bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖ yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas:  
Tinklaveikos komandos sukūrimas ir įveiklinimas;  
Įtraukiojo ugdymo Utenos rajono savivaldybėje strategijos parengimas;   
Praktinis kuriamos metodinės priemonės patyriminiam STEAM ugdymui (si) 4 kl.,  8 kl.  ir I-oje gimnazijos klasėse išbandymas; 
Mokytojų tvarios bendruomenės plėtros ir dialogo kultūros,  šiuolaikinio ugdymo turinio kūrimo kompetencijų plėtojimas mokyklų bendruomenių kūrybinėse dirbtuvėse; Veiklos organizavimas pagal sukurtą STEAM ugdymo metodinę priemonę.
Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai

 • Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.
 • Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 • Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 • Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
 • Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
 • Padidėjusi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese dalyvaujančių 3–5 metų amžiaus vaikų dalis.
 • Padėjusi pareigybės dalis, tenkanti vienam pedagoginiam darbuotojui.
 • Išaugusi neformaliojo švietimo veikloje dalyvaujančių mokinių dalis.
 • Padidėjęs švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100 mokinių, skaičius.
 • Išaugusi pilną švietimo pagalbą  pagal Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas  gaunančių mokinių dalis per mokslo metus
 • Didesnė mokytojų, kartą per mokslo metus dalyvaujančių praktinėse gerosios patirties sklaidos veiklose, dalis.
 • Išaugusi bendrojo ugdymo mokyklų mokinių  kartą per metus dalyvavusių ilgalaikiuose  tarpmokykliniuose kultūriniuose projektuose dalis.
 • Didesnė dalis 3-4, 7-8 ir I-II gimnazijų klasių mokinių, įvykdžiusių per mokslo metus bent vieną  STEAM projektą.

Projektas „Socialinio būsto plėtra Utenos mieste“

ES emblemaUtenos herbasUtena – pirmoji savivaldybė Lietuvoje, pasirašiusi 2021 – 2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis bendrai finansuojamos Regioninės pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-11 (RE) „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“ projekto Nr. 29-401-P-001 Socialinio būsto plėtra Utenos mieste(toliau – Projektas) sutartį.

Projekto tikslas – padidinti Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto fondą, užtikrinant socialiai pažeidžiamų grupių poreikių tenkinimą, įskaitant specialių poreikių turinčius asmenis. Asmenys su negalia, kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas, ir gausios šeimos, iš viso 38 asmenys – tos gyventojų grupės, kurioms tinkamas būstas rinkoje sunkiai prieinamas arba visai neprieinamas.
Projekto metu planuojama įsigyti 10 vnt. socialinių būstų: 8 vnt. trijų kambarių (iki 75 kv. m.) butai ir 2 vnt. dviejų kambarių (iki 56 kv. m. ploto) butai, kur pastarieji bus pritaikyti pagal specialius neįgaliųjų poreikius, priklausomai nuo fizinės ar psichinės asmens negalios. Savivaldybė prisiima įsipareigojimą, pasikeitus laukiančiųjų neįgaliųjų asmenų specialiesiems poreikiams, butus pritaikyti konkrečiai tokių asmenų gyvenimo sąlygoms, atliekant reikalingus butų remonto darbus ir (ar) įsigyjant būtiną įrangą. Labiausiai pageidaujami būstai yra Utenos miesto teritorijoje, kuriose netoli yra įrengtos viešojo susisiekimo stotelės, mokymosi ir ugdymo įstaigos, sukurtos darbo vietos ir pan. Tokių pastatų (jame esančių būstų) energinio naudingumo klasė turės atitikti minimalius privalomus pastatų energinio naudingumo reikalavimus (energetinio naudingumo klasė ne mažesnė nei C). Įgyvendinus projektą visi socialiniai būstai nuosavybės teise priklausys Utenos rajono savivaldybei. Projekto rezultatais naudosis ne mažiau 38 tikslinės grupės narių pagal sudarytus laukiančiųjų sąrašus, turinčius teisę į socialinius būstus. Projektas įgyvendinamas lygiateisiškumo principu, siekiant užtikrinti lygias galimybes pagerinant visos tikslinės grupės gyvenimo kokybę, nevaržyti jokių teisių pasinaudoti socialinėmis garantijomis, ypatingai teikti privilegijas sudarant sąlygas žmonėms su negalia visapusiškai įsitraukti į bendruomenę ir joje dalyvauti.

Bendra projekto vertė – 891 051,60 Eur, iš kurių skiriamas finansavimas – 682 459,70 Eur, nuosavas indėlis – 208 591,90 Eur.
Projektą numatyta įgyvendinti iki 2027 m. II ketv. Sukurtos infrastruktūros finansinis tęstinumas bus užtikrintas Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.
Už informacijos turinį atsako Utenos rajono savivaldybės administracija www.utena.lt
Daugiau informacijos apie ES paramą galite rasti www.esinvesticijos.lt

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041