school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472), el. paštas: pranesk@utena.lt   Daugiau informacijos

Parama būstui išsinuomoti

Parama būstui išsinuomoti asmenims ir šeimoms teikiama:
1) nuomojant socialinį būstą;
2) mokant būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją.


Dėl paramos būstui išsinuomoti asmenys (šeimos), atitinkantys Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo (toliau – Įstatymas) 9 ir 10 straipsnio nustatytus reikalavimus, norėdami gauti paramą būstui išsinuomoti, kreipiasi į savivaldybės administraciją pagal Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka asmens (šeimos atveju – vieno iš šeimos narių pasirinktinai) deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu asmuo deklaruotos gyvenamosios vietos neturi, – į savivaldybės, kurioje yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, administraciją, pateikdami socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą suteikti paramą būstui išsinuomoti.
Teisę į socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka Įstatymo 9 straipsnio 1 dalies reikalavimus:
• Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas ir gautos pajamos, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių;
• neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 10 arba 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma.
• Utenos rajono savivaldybės teritorijoje išsinuomojo fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybės) priklausantį būstą, sudarydami pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas sąlygas būsto nuomos sutartį ne trumpiau kaip vieniems metams. Būsto nuomos sutartis privalo būti įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre.
Prašymų formos:
Prašymas dėl paramos būstui išsinuomoti (BP-3 forma) (dėl įrašymo į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą).
Prašymas dėl paramos būstui išsinuomoti (BP-4 forma) (dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijai gauti).
Prie prašymų pateikti užpildytą 6 priedą (Pajamų, kurios, vadovaujantis piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas, sąrašas).
Būsto nuomos kompensacija – viena iš paramos būstu formų. Mažesnes pajamas gaunantys asmenys gali gauti paramą būstui išsinuomoti – pasinaudoti būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija, kuri mokama vadovaujantis LR paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu. Šios būsto nuomos kompensacijos dydis negali viršyti nuomos mokesčio dydžio.
2024 metais keičiasi būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimo tvarka
Informuojame, kad nuo 2024-01-02 įsigaliojo Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo (toliau – Įstatymas) pakeitimai, nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5b355290a0b511ee8172b53a675305ab?jfwid=m0nwu4mtg.
Asmenys ir šeimos, dėl kurių yra priimti sprendimai dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo iki 2023-12-31, prašymus dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų turi pateikti iš naujo. Sprendimus dėl kompensacijų mokėjimo šiems asmenims ir šeimoms savivaldybės administracija priima vadovaudamasi pakeistomis Įstatymo nuostatomis.
Vadovaujantis Įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata, būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos nebebus mokamos asmenims ar šeimoms, kurie:
• išsinuomojo būstą, priklausantį jų ar jų šeimos narių artimiesiems giminaičiams (tėvams, vaikams, seneliams, vaikaičiams, broliams, seserims);
• išsinuomojo būstą, kurio metinė nuomos kaina viršija 60 proc. asmens ar šeimos metinių pajamų;
• kurių 40 proc. pajamų dalis per mėnesį lygi arba didesnė už nuomos kainą (Įstatymo 18 straipsnio 2 dalis).
Keičiasi kompensacijų apskaičiavimai ir dydžiai
Nuo 2024-01-02 kompensacija bus apskaičiuojama pagal naują tvarką: iš mėnesinio nuomos sutartyje nurodyto būsto nuomos mokesčio dydžio atimant 40 proc. asmens ar šeimos pajamų per mėnesį.
Bus taikomos „lubos“ kompensacijos dydžiui – ji negalės būti didesnė nei 1 VRP vienam asmeniui (176 Eur). Šeimos atveju šis skaičius indeksuojamas pagal formulę.
Pagal Įstatymo 18 straipsnio 1 dalį pakeitimą, asmenims ir šeimoms būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydis nustatomas pagal būsto nuomos sutartyje nurodytą būsto nuomos mokesčio dydį ir vidutiniškai per mėnesį asmeniui ar šeimai tenkančias pajamas pagal deklaruotas asmens ar šeimos pajamas, atskaičius nurodytus atskaitymus (gyventojų pajamų mokestį, valstybinio socialinio draudimo, privalomojo sveikatos draudimo įmokas ir alimentus vaikui (įvaikiui) iš jas mokančio asmens pajamų. Pajamos, gautos pagal individualios veiklos vykdymo pažymą, skaičiuojamos atskaičius leidžiamus atskaitymus).
Pagal Įstatymo 18 straipsnio 2 dalies pakeitimą, būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydis apskaičiuojamas taip: iš būsto nuomos sutartyje nurodyto būsto nuomos mokesčio dydžio atimama 40 proc. pagal Įstatymo 18 straipsnio 1 dalį apskaičiuotų asmens ar šeimos pajamų, ir kompensacija negali būti didesnė nei 1 VRP dydžio vienam asmeniui ar 1 VRP x (1 + 0,2 x n) (n – šeimos narių skaičius) šeimoms.
Jeigu apskaičiuota asmens ar šeimos 40 proc. pajamų dalies suma yra didesnė už būsto nuomos sutartyje nurodytą būsto nuomos mokesčio dydį arba jam lygi, kompensacija nemokama.
Reikalingi dokumentai:
• prašymas gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją (BP-4 forma). Jeigu prašymą ir dokumentus teiks įgaliotas asmuo, dar reikės pateikti įgaliojimą ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
• metinė asmens ar šeimos turto ir pajamų deklaracija už praėjusius kalendorinius metus (forma FR0001);
• pagal poreikį: sąrašas pajamų, kurios neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas (BP-6 forma);
• asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (kortelės, paso) kopija bei visų šeimos narių asmens dokumentų kopijos (pasų ar asmens tapatybės kortelių, santuokos, ištuokos, vaikų gimimo liudijimų);
• duomenys apie 18 metų sulaukusius vaikus (įvaikius) (jei šie mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresni negu 24-erių metų);
• informacija apie duomenų pasikeitimą (jeigu duomenys keitėsi dėl šeiminės padėties: santuokos, ištuokos, mirties liudijimo kopijos);
• būsto nuomos sutartis (joje reikia nurodyti visus šeimos narius, kurie nuomojasi būstą), sudaryta ne trumpiau kaip 1 metams ir įregistruota VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registre (NTR) bei pats NTR išrašas (nuomojamo būsto vienam asmeniui ar šeimos nariui tenkantis naudingasis plotas negali būti mažesnis kaip 10 kv. m. arba 14 kv. m., jeigu šeimoje yra neįgalusis arba sunkia lėtinės ligos forma sergantis asmuo);
išrašas iš Nekilnojamojo turto registro, kuriame butų įregistruotas juridinis faktas – sudaryta nuomos sutartis;
pažyma apie artimo giminystės ryšio tarp nuomininko ir nuomotojo nebuvimą (ją išduoda VĮ „Registrų centras“. Teikiant prašymą dėl pažymos išdavimo, reikia pateikti nuomotojo sutikimą dėl giminystės ryšio tikrinimo) (šis reikalavimas negalioja juridiniams asmenims);
• banko atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitai, kur bus pervedama kompensacija (ji gali būti pervedama tiek kompensacijos gavėjui, tiek būsto nuomotojui šio sutikimu).

Pokyčiai ukrainiečiams
Ukrainiečiai pageidaujantys gauti būsto nuomos kompensaciją, nuo 2024-01-02 privalo deklaruoti (deklaracijos forma FR0001) savo turtą ir pajamas už praėjusius kalendorinius metus.
Reikalingi dokumentai:
• prašymas gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją (BP-4 forma) Jeigu prašymą ir dokumentus teiks įgaliotas asmuo, turi pateikti įgaliojimą ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
• leidimas gyventi LR teritorijoje (asmenys Utenos miesto savivaldybėje deklaravę gyvenamąją vietą arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą);
• būsto nuomos sutartis (sudaryta ne trumpiau kaip vieniems metams, Ukrainos pil. reikia nurodyti visus šeimos narius, kurie nuomojasi būstą), įregistruota VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registre;
išrašas iš Nekilnojamojo turto registro, kuriame būtų įregistruotas juridinis faktas – sudaryta nuomos sutartis;
Prašymą dėl paramos būstui išsinuomoti galima pateikti pagal asmens (šeimos atveju – vieno iš sutuoktinių) įstatymų nustatyta tvarka deklaruotą gyvenamąją vietą arba Utenos rajono savivaldybės administracijai, adresu Utenio a. 4, Utena.
Išsamesnės informacija tel. 8 389 64032, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041