school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472), el. paštas: pranesk@utena.lt   Daugiau informacijos

 • Utenos rajono savivaldybė

  Utenos rajono savivaldybė

  Utenos rajono savivaldybės plotas – 1229 km². (užima 1,9 proc. Lietuvos teritorijos). Savivaldybės teritorijoje tyvuliuoja 186 įvairaus dydžio ežerai. Viešos želdynų teritorijos Utenos mieste - 225 ha. Utenos rajone yra 8 miesteliai – Daugailiai, Kuktiškės, Leliūnai, Saldutiškis, Sudeikiai, Tauragnai, Užpaliai ir Vyžuonos, 592 kaimai. Utenos rajone - 10 seniūnijų ir 44 seniūnaitijos. 

 • Utenos rajono savivaldybės plotas – 1229 km². (užima 1,9 proc. Lietuvos teritorijos). Savivaldybės teritorijoje tyvuliuoja 186 įvairaus dydžio ežerai. Viešos želdynų teritorijos Utenos mieste - 225 ha. Utenos rajone yra 8 miesteliai – Daugailiai, Kuktiškės, Leliūnai, Saldutiškis, Sudeikiai, Tauragnai, Užpaliai ir Vyžuonos, 592 kaimai. Utenos rajone - 10 seniūnijų ir 44 seniūnaitijos. 

  Daugiau

Būsto ir (ar) aplinkos pritaikymas asmenims su negalia

Informacija apie būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymą asmenims su negalia

Utenos rajono savivaldybės teritorijoje 2024 metų sausio 1 d. gyveno 3271 asmuo su negalia, įskaitant ir vaikus su negalia. Dalis jų turi judėjimo, regos, proto ar psichikos sveikatos sutrikimus, todėl fizinės aplinkos pritaikymas yra būtina sąlyga atkurti asmens su negalia fizinį, dvasinį ir ekonominį savarankiškumą.
Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas asmenims su negalia vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-103 „Dėl Būsto pritaikymo asmeniui su negalia poreikio nustatymo, būsto pritaikymo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Būsto pritaikymo asmeniui su negalia poreikio nustatymo, būsto pritaikymo ir finansavimo tvarkos aprašu.
Šiai priemonei įgyvendinti 2024 metais iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto skirta 100,0 tūkst. Eur, iš valstybės biudžeto – 69,2 tūkst. Eur. Numatoma pritaikyti 13 būstų asmenims su negalia. Pritaikant gyvenamąją aplinką atliekami sanitarinių mazgų pertvarkymo darbai, vietoj vonios įrengiant dušą, įrengiamos nuovažos, palengvinant asmenims su negalia, judantiems neįgaliojo vežimėliu, patekimą į vidų ir lauką, atliekami kiti būsto pritaikymo darbai atsižvelgiant į asmens poreikius. 2024 m. sausio 1 d. būsto pritaikymo asmenų su negalia eilėje laukė 13 asmenų. Norėtųsi būsto pritaikymo darbus vykdyti žymiai didesniam asmenų skaičiui, bet tai priklauso nuo skirtų lėšų ir nuo reikalingų atlikti darbų apimties, statybos, remonto kainų, atsižvelgiant į kiekvieno asmens poreikius ir teisės aktų reikalavimus.
Šiuo metu Utenos rajono savivaldybėje eksploatuojamas ir prižiūrimas 21 liftas (keltuvas), mobilus kopiklis, skirti asmenims su negalia.


Skiriamas lėšas galima panaudoti pritaikant tiek būsto vidaus, tiek išorės aplinką, o keičiant nepritaikytą būstą į pritaikytą ar iš dalies pritaikytą, pvz., kai parduodamas asmeniui su negalia nepritaikytas būstas ir perkamas pritaikytas ar iš dalies pritaikytas, gali būti padengiamas kainų skirtumas. 
Teisę į būsto pritaikymą turi asmenys su negalia, jeigu jie nėra įrašyti į savivaldybės ar valstybės eilę ilgalaikei socialinei globai gauti arba negauna ilgalaikės socialinės globos paslaugų valstybės, savivaldybės ar privačioje socialinės globos įstaigoje, arba negauna paliatyviosios pagalbos paslaugų valstybės, savivaldybės ar privačioje įstaigoje, ir kuriems nustatytas:

 • individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos pirmo ar antro lygio poreikis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – specialusis nuolatinės slaugos poreikis) ir asmuo turi judėjimo sutrikimų; 
 • arba judėjimo techninės pagalbos priemonių poreikis; 
 • arba individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis) dėl psichikos ar proto negalios;
 • individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos pirmo ar antro lygio poreikis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – specialusis nuolatinės slaugos poreikis) dėl regos sutrikimo.

Sudarant būsto pritaikymo eilę, prioritetas teikiamas:

 • asmenims iki 18 metų;
 • asmenims, kuriems nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos pirmo ar antro lygio poreikis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – specialusis nuolatinės slaugos poreikis) ir kuriems paskirtos dializės procedūros;
 • asmenims, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
 • dirbantiems asmenims, išskyrus dirbančiuosius pagal savanoriškos veiklos sutartis. Prie dirbančių asmenų priskiriami ir tie, kurie vykdo individualią veiklą pagal verslo liudijimą ir (ar) pagal individualios veiklos pažymą ne trumpiau kaip 6 mėnesius iki prašymo pateikimo;
 • asmenims, naudojantiems aktyvaus tipo vežimėlį ar vežimėlį, skirtą tetraplegikui, ar elektrinį vežimėlį.

Pakartotinai tam pačiam asmeniui būstas gali būti pritaikomas Komisijos sprendimu šiais atvejais:

- jei asmeniui buvo skirtas laiptų kopiklis ir (arba) asmeniui dėl pasikeitusios sveikatos būklės reikalingi papildomi būsto pritaikymo darbai;
- jei asmuo įsigijo naują būstą, kuris nuosavybės teise priklauso jam, arba asmeniui yra išnuomotas savivaldybės būstas (socialinis arba iš savivaldybės nuomojamas būstas), jei prieš tai jam buvo pritaikytas būstas, kuris nuosavybės teise priklausė atstovui;
- jei asmeniui buvo įrengtas keltuvas (liftas) (įskaitant ir tuos atvejus, kai keltuvo (lifto) įrengimą organizavo pats asmuo ar atstovas), tačiau keltuvo (lifto) techninę priežiūrą atliekančiai įmonei nustačius ir raštu pateikus išvadą, kad keltuvas (liftas) netinkamas naudoti.
Sprendimą dėl pakartotinio būsto pritaikymo, jei pasikeičia aplinkybės, turinčios įtakos asmens socialiniam gyvenimui (pavyzdžiui, asmeniui likus gyventi būste vienam, persikėlus gyventi į kitą būstą dėl pasikeitusios darbo vietos), priima Komisija, raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis suderinusi su Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Agentūra):
- būstas yra asmens, kuriam prašoma pritaikyti būstą, nuolatinė gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus atvejį, kai būstas yra nebaigtos statybos (jo baigtumas ne mažesnis kaip 80 procentų);

- būstas nuosavybės teise turi priklausyti asmeniui, kuris kreipėsi dėl būsto pritaikymo,  ar atstovui, ar kitam fiziniam asmeniui, ar savivaldybei (socialinis arba iš savivaldybės nuomojamas būstas);
- būsto savininkui nėra apribotos daiktinės teisės į būstą, išskyrus hipoteką. Ši nuostata netaikoma, jei pritaikant būstą asmeniui yra perkami tik mobilūs keltuvai ir (ar) laiptų kopikliai ir (ar) mobilios techninės pagalbos priemonės (mobilios vonios ir mobilūs tualetai);
- būsto savininkas arba butų ir kitų patalpų savininkai atskiru raštišku sutikimu sutinka, kad jam (jiems) priklausantis būstas būtų pritaikomas neįgaliojo poreikiams;
 - dėl daiktinės teisės į būstą, šių teisių suvaržymo nėra iškelta byla (pavyzdžiui, dėl arešto, nuosavybės nustatymo ir kt.), išskyrus atvejus, kai yra patvirtinta būsto naudojimosi tvarka ir gautas kreditoriaus leidimas ir (ar) būsto bendraturčių sutikimai dėl būsto pritaikymo;
- būstas baigtas statyti ir pripažintas tinkamu naudoti;
- jei būsto statyba nebaigta (baigtumas ne mažesnis kaip 80 procentų), jis turi nuosavybės teise priklausyti asmeniui, kuriam prašoma pritaikyti būstą, ar atstovui;
- būstas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre;
- būstas nėra nuomojamas (išskyrus socialinį ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą).

Būsto pritaikymo darbų organizavimo būdai:
- savivaldybės administracija organizuoja visus būsto pritaikymo darbus, kai prašomas pritaikyti būstas patenka į einamųjų metų būsto pritaikymo sąrašą;
- asmuo ar atstovas visus ar dalį būsto pritaikymo darbų savarankiškai organizuoja pats, kai prašomas pritaikyti būstas patenka į einamųjų metų būsto pritaikymo sąrašą. Jei asmuo ar atstovas savarankiškai organizuoja tik dalį būsto pritaikymo darbų, likusią būsto pritaikymo darbų dalį organizuoja savivaldybės administracija;
- asmuo ar atstovas visus ar dalį būsto pritaikymo darbų savarankiškai organizuoja pats, kai prašomas pritaikyti būstas nepatenka į einamųjų metų būsto pritaikymo sąrašą. Jei asmuo ar atstovas savarankiškai organizuoja tik dalį būsto pritaikymo darbų, likusią būsto pritaikymo darbų dalį organizuoja savivaldybės administracija, kai asmeniui prašomas pritaikyti būstas patenka į einamųjų metų būsto pritaikymo sąrašą;
- skiriama būsto pritaikymo išlaidų kompensacija (toliau – kompensacija), jei asmuo ar atstovas parduoda asmens specialiesiems poreikiams nepritaikytą būstą ir perka visiškai arba iš dalies asmens specialiesiems poreikiams pritaikytą būstą. Kompensacija asmeniui ar atstovui išmokama.
Dėl būsto pritaikymo asmuo su negalia ar jo atstovas gali pateikti prašymą Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos skyriui. Kartu su prašymu pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, dokumentas, pagrindžiantis, kad asmeniui turi būti teikiamas prioritetas, laisvos formos rašytinis būsto savininko sutikimas leisti pritaikyti jam nuosavybės teise priklausantį būstą, jei prašoma pritaikyti būstą asmeniui, kuris nėra to būsto savininkas, neįaliojo pažymėjimas ir kiti dokumentai, priklausomai nuo aplinkybių.

Informacija teikiama telefonu +370 389 61628.
Plačiau su Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo reikalavimais galima susipažinti ⇒

Prašymo forma ⇒

Informacija apie būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymą žmonėms su negalia Utenos rajono savivaldybėje

Informacija apie būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymą žmonėms su negalia 2023 metais
Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-103 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašu.
Utenos rajono savivaldybės teritorijoje gyvena nemažai neįgaliųjų, turinčių judėjimo negalią, todėl fizinės aplinkos pritaikymas yra būtina sąlyga atkurti žmogaus su negalia fizinį, dvasinį ir ekonominį savarankiškumą. Šiai priemonei įgyvendinti 2023 metais iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto skirta 60,0 tūkst. Eur, iš valstybės biudžeto – 50,2 tūkst. Eur. Numatoma pritaikyti 6 būstus žmonėms su negalia. Žmonėms su negalia atliekami sanitarinių mazgų pertvarkymo darbai, vietoj vonios įrengiant dušą, įrengtos nuovažos, palengvinant neįgaliesiems, judantiems neįgaliojo vežimėliu, patekimą į vidų ir lauką, atlikti kiti būsto pritaikymo darbai atsižvelgiant į asmens poreikius. 2023 m. susio 1 d. būsto pritaikymo žmonėms su negalia eilėje laukė 13 asmenų. 
Šiuo metu Utenos rajono savivaldybėje eksploatuojama ir prižiūrima 20 liftų (keltuvų), mobilių kopiklių, skirtų neįgaliesiems.


 Informacija apie būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymą žmonėms su negalia 2021 metais

Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-103 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašu, o vaikams su sunkia negalia – vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-365 „Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašu.
Utenos rajono savivaldybės teritorijoje gyvena nemažai neįgaliųjų, turinčių judėjimo negalią, todėl fizinės aplinkos pritaikymas yra būtina sąlyga atkurti žmogaus su negalia fizinį, dvasinį ir ekonominį savarankiškumą. Šiai priemonei įgyvendinti 2021 metais iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto skirta 48,1 tūkst. Eur, iš valstybės biudžeto – 81,98 tūkst. Eur. Numatoma pritaikyti 12 būstų suaugusiems žmonėms su negalia ir 2 vaikams su sunkia negalia bus kompensuotos įvairių techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidos. Žmonėms su negalia atliekami sanitarinių mazgų pertvarkymo darbai, vietoj vonios įrengiant dušą, įrengtos nuovažos, palengvinant neįgaliesiems, judantiems neįgaliojo vežimėliu, patekimą į vidų ir lauką, 2 neįgalieji aprūpinti mobiliais kopikliais, padidinančiais neįgaliųjų mobilumą. 2021 m. susio 1 d. būsto pritaikymo žmonėms su negalia eilėje laukė 22 suaugę asmenys ir 4 vaikai su sunkia negalia. Norėtųsi būsto pritaikymo darbus vykdyti žymiai didesniam neįgaliųjų skaičiui, bet tai priklauso nuo skirtų lėšų ir nuo reikalingų atlikti darbų apimties, atsižvelgiant į kiekvieno neįgalaus asmens poreikius ir teisės aktų reikalavimus. Šiuo metu Utenos rajono savivaldybėje eksploatuojama ir prižiūrima 18 liftų (keltuvų), mobilių kopiklių, skirtų neįgaliesiems.

Aplinkos apsaugateritoriju planavimasstatiniaiciviline sauga mobilizacija  kvietimai paraiskoms socialine aps 

sveikatossvietimasjaunimovaiko gerove tarpinssveikatoskontroles ekonomika investicijos

DAUGIAU VEIKLOS SRIČIŲ

viesoji tvarkapirkimaikalbaTurto valdymasteisine pagalbatarptautiniai kulturapaveldasGarbes pilieciaizeldynaiKaimo pletra NVOtrisale tarybaUtenos rajono seniūnijoskontaktaipaieska

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041