school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472), el. paštas: pranesk@utena.lt   Daugiau informacijos

  • Utenos rajono savivaldybė

    Utenos rajono savivaldybė

    Utenos rajono savivaldybės plotas – 1229 km². (užima 1,9 proc. Lietuvos teritorijos). Savivaldybės teritorijoje tyvuliuoja 186 įvairaus dydžio ežerai. Viešos želdynų teritorijos Utenos mieste - 225 ha. Utenos rajone yra 8 miesteliai – Daugailiai, Kuktiškės, Leliūnai, Saldutiškis, Sudeikiai, Tauragnai, Užpaliai ir Vyžuonos, 592 kaimai. Utenos rajone - 10 seniūnijų ir 44 seniūnaitijos. 

  • Utenos rajono savivaldybės plotas – 1229 km². (užima 1,9 proc. Lietuvos teritorijos). Savivaldybės teritorijoje tyvuliuoja 186 įvairaus dydžio ežerai. Viešos želdynų teritorijos Utenos mieste - 225 ha. Utenos rajone yra 8 miesteliai – Daugailiai, Kuktiškės, Leliūnai, Saldutiškis, Sudeikiai, Tauragnai, Užpaliai ir Vyžuonos, 592 kaimai. Utenos rajone - 10 seniūnijų ir 44 seniūnaitijos. 

    Daugiau

KOORDINUOTA PAGALBA VAIKUI IR ŠEIMAI

Koordinuotai teikiamų paslaugų organizavimas

Koordinuotai teikiamų paslaugų tikslas – sudaryti palankias sąlygas Vaiko gerovei, padedant jo tėvams (globėjams, rūpintojams) kurti saugią aplinką, užtikrinti gyvenimo, asmeninių bei socialinių ryšių kokybę.
Koordinuotai teikiamų paslaugų gavėjai - vaikai nuo gimimo iki 18 metų ir asmenys, turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų (toliau – Vaikai), ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai).
Koordinuotai teikiamos paslaugos vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) skiriamos -kai pavienės, atskirai teiktos ar teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugos yra neveiksmingos, neefektyvios ir neužtikrina vaiko gerovės.
Kas gal kreiptis dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo?
Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo ir teikimo klausimai svarstomi kai:
• gautas vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymas kartu su pavienes švietimo pagalbos, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas teikusios ar teikiančios institucijos, įstaigos ar organizacijos siūlymu dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo;
• su prašymu kreipiasi institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, socialines ar viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas, nustačiusios, kad jų teiktų ar teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) nepakanka;
• gautas minimalios priežiūros priemonės vykdytojo (-ų) ir kitų vaikui teikiančių švietimo, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas specialistų pranešimas, kad vaikui taikoma (-os) minimalios priežiūros priemonė (-ės) yra neveiksminga (-os);
• priimamas sprendimas vaikui skirti vidutinės priežiūros priemonę. Tokiu atveju svarstomas tik vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams) koordinuotai teikiamų paslaugų poreikis.
• gauta Vaikų socializacijos centro informacija apie Vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo pabaigą (tokiu atveju koordinuotai teikiamos paslaugos gali būti teikiamos vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams).
Koordinuotai teikiamų paslaugų organizavimas
Gavęs prašymą dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) ir jį pagrindžiančią informaciją, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius priima sprendimą dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo klausimo svarstymo Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos posėdyje.
Vaiko gerovės komisija įvertina Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimo poreikį, parengia sprendimo dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektą, kuriame siūlo konkrečią švietimo pagalbos ar socialines paslaugas teikiančią instituciją, įstaigą ar organizaciją Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo koordinavimui (toliau – Koordinuojanti institucija), institucijas, įstaigas ar organizacijas, kurios bendradarbiaudamos tarpusavyje, teiks Koordinuotai teikiamas paslaugas (toliau – Teikėjai) ir Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo trukmę.
Savivaldybės administracijos direktorius, įvertinęs gautą sprendimo dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektą ir jį pagrindžiančią informaciją, priima sprendimą dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų, nustato Koordinuojančią instituciją, Teikėjus, Koordinuotai teikiamų paslaugų trukmę.
Koordinuojančios institucijos vadovas, gavęs savivaldybės administracijos pavedimą koordinuoti konkretaus vaiko ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimą, nedelsiant (ne vėliau kaip kitą darbo dieną) paskiria specialistą atlikti Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo atvejo vadybininko (toliau – Atvejo vadybininkas) funkcijas.
Atvejo vadybininkas, gavęs tiesioginio vadovo pavedimą, per 10 darbo dienų organizuoja bendrą susitikimą su Vaiku, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), nustatytais Teikėjais, aptarti Vaiko, jo tėvų (globėjų, rūpintojų) poreikius, jų tenkinimo galimybes, susitarti dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų organizavimo (laiko, vietos, mobilumo ir kt.) ir parengia Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo planą.
Atvejo vadybininkas plano įgyvendinimo metu stebi plano priemonių įgyvendinimo eigą ir rezultatus, vertina vykdomų priemonių veiksmingumą; derina visų atsakingų asmenų veiksmus, prireikus inicijuoja bendrus atsakingų asmenų, vaiko ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pasitarimus dėl taikomų priemonių efektyvumo didinimo.
Prašymas skirti koordinuotai teikiamas švietimo pagalbos, socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas teikiamas vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos direktoriui.

Utenos rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – užtikrinti savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų gerovę, bendradarbiaujant su mokyklų Vaiko gerovės komisijomis ir kitomis vaiko gerovės srityje dirbančiomis institucijomis.
Vaiko gerovės komisijos funkcijos:
Komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nuostatomis, vykdo šias funkcijas:
1. kartu su tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi kiekvienais metais tvirtina metų veiklos planą, nustatydami vaiko gerovės prioritetus, tikslus, priemones jiems įgyvendinti, ir savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka atsiskaito už jų įgyvendinimą;
2. surenka informaciją, būtiną savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimui dėl vaiko minimalios priemonės skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo arba dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo ar panaikinimo priimti bei dėl koordinuotai teikiamos pagalbos vaikui ir tėvams (globėjams) skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo;
3. nagrinėja prašymus ir teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo ir kitų priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 7 ir 9 straipsniuose, skyrimo bei dėl kompleksinės pagalbos vaikui ir tėvams (globėjams) skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo;
4. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vaikų socializacijos centro informavimo apie vaiko atvykimą į vaikų socializacijos centrą dienos surenka ir vaikų socializacijos centrui pateikia Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 22 straipsnio 5 dalyje nurodytus vaiko, kuriam paskirta auklėjamojo poveikio priemonė, dokumentus;
5. pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, užtikrina vaiko socialinę integraciją į bendruomenę;
6. koordinuoja mokyklų vaiko gerovės komisijų veiklą, vaiko gerovės srityje dirbančių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą;
7. teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių bei dėl koordinuotos pagalbos vaikams bei jų tėvams (globėjams) tobulinimo;
8. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Vaiko gerovės komisijos nariai
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašas 
Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos 2022 m. veiklos planas   
Utenos rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos veiklos 2021 metais ataskaita  
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjimo poveikio priemonės įgyvendinimas 2020 metais 

Pagalba moterims

utenos moteru centras logoUtenos moterų centras nuo 2023 liepos 1 d. tapo akredituotu Specializuotos kompleksinės pagalbos centru (SKPC), teikiančiu nemokamą, konfidencialią, specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims. Daugiau informacijos, kokios pagalbos sulauksite Specializuotos kompleksinės pagalbos centre, galima rasti čia >>>
Mūsų kontaktai: Tel (8-669) 90992, J. Basanavičiaus g. 49A - 304, Utena

Jei tu ar tavo artimas žmogus patiria smurtą ar pavojų artimoje aplinkoje, susisiek su mumis, pasidalink savo sunkumais ir išgyvenimais, kartu ieškoti sprendimų bus lengviau. Utenos moterų centras (UMC), kaip specializuotos kompleksinės pagalbos centras (SKPC) teikia nemokamą, konfidencialią pagalbą.
Telefonu: 8 669 90992, adresu J. Basanavičiaus g. 49A - 304 k. Utena

Daugiau informacijos rasite Utenos moterų centro internetinėje svetainėje: https://www.utmc.lt

Pagalba vyrams

2024 04 18 Pagalbos vyrams linija skelbimas

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros organizavimas

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros uždaviniai:
1) padėti vaikui pasiekti teigiamų elgesio pokyčių, ugdyti (ugdytis) atsparumą neigiamai socialinei aplinkai, taip pat padėti pasiruošti savarankiškam gyvenimui, teikiant jam kvalifikuotą švietimo pagalbą, socialines, sveikatos priežiūros ir kitas paslaugas;
2) sudaryti vaikui palankias pozityviosios socializacijos, resocializacijos ir ugdymo (ugdymosi) sąlygas;
3) ugdyti vaiko gyvenimo įgūdžius, asmenybės tapatumo ir priklausymo bendruomenei jausmą, atsakomybės už savo poelgius supratimą, pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms;
4) palaikyti ir stiprinti vaiko ryšius su jo vystymuisi palankia aplinka.
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo pagrindai:
1. Vaiko minimalios priežiūros priemonės gali būti skiriamos vaikui, kuris:
1) padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio pagal Lietuvos Respublikos baudžiamuosius įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė už jo padarytą veiką;
2) padarė administracinio nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio atsiranda administracinė atsakomybė;
3) padarė administracinį nusižengimą, tačiau jam, vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodeksu, nebuvo paskirta administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė;
4) Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos duomenimis, nelankė mokyklos ir per mėnesį be pateisinamos priežasties praleido daugiau kaip pusę pamokų ar ugdymui skirtų valandų.
2. Vaiko minimalios priežiūros priemonės šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytu atveju gali būti skiriamos tik tada, kai yra išnaudotos visos švietimo pagalbos vaikui teikimo galimybės.
3. Vaiko vidutinės priežiūros priemonė gali būti skiriama vaikui:
1) kuris padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Baudžiamajame kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio pagal Lietuvos Respublikos baudžiamuosius įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė už jo padarytą veiką, ir kai vaiko elgesys kelia realų pavojų jo ar kitų žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui;
2) kai vaiko minimalios priežiūros priemonių taikymo metu nebuvo pasiekta teigiamų jo elgesio pokyčių, išskyrus atvejus, kai vaiko minimalios priežiūros priemonės buvo paskirtos šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytu pagrindu.
4. Vaiko vidutinės priežiūros priemonė turi būti skiriama tik išimtiniais atvejais, kuo trumpesniam terminui ir atsižvelgiant į geriausius vaiko interesus.
5. Vaikas į vaikų socializacijos centrą taip pat gali būti siunčiamas Baudžiamajame kodekse nustatytais atvejais, kai skiriama auklėjamojo poveikio priemonė. Vaikų socializacijos centrą, kuriame vaikas vykdys auklėjamojo poveikio priemonę arba į kurį vaikas gali būti perkeltas auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo metu, parenka švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliota institucija švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. Auklėjamojo poveikio priemonė įgyvendinama vadovaujantis Vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašu, kurį tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras. Tokiu atveju šio įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja Baudžiamajam kodeksui ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksui.

Kas gali kreiptis į vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos direktorių su prašymu dėl:
1) vaiko minimalios priežiūros priemonių skyrimo turi teisę kreiptis:

a) tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius;
b) vaiko atstovai pagal įstatymą;
c) teritorinė policijos įstaiga;
d) mokykla;
e) seniūnija;
f) prokuroras;
g) teismas ir administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas) (dėl vaikų nuo 16 iki 18 metų padarytų administracinių nusižengimų);
2) vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo turi teisę kreiptis:
a) specialistas, vykdęs vaiko minimalios priežiūros priemonių koordinavimo atvejo vadybininko funkcijas (toliau – atvejo vadybininkas);
b) vaiko atstovai pagal įstatymą;
c) teritorinė policijos įstaiga;
d) seniūnija;
e) prokuroras;
f) teismas ir administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas) (dėl vaikų nuo 16 iki 18 metų padarytų administracinių nusižengimų);
3) vaiko minimalios priežiūros priemonių pakeitimo ar panaikinimo turi teisę kreiptis:
tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, vaikas, vaiko atstovai pagal įstatymą, teritorinė policijos įstaiga, mokykla, prokuroras, atvejo vadybininkas; dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonių pakeitimo ar panaikinimo turi teisę kreiptis vaikas, vaiko atstovai pagal įstatymą, teritorinė policijos įstaiga, prokuroras, specialistas, vykdęs koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo atvejo vadybininko funkcijas (toliau – atvejo vadybininkas) ir vaikų socializacijos centras;
4) vaiko minimalios priežiūros priemonių pratęsimo turi teisę kreiptis:
teritorinė policijos įstaiga, mokykla, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, prokuroras ir vaiko minimalios priežiūros priemonę vykdantis asmuo;
5) vaiko vidutinės priežiūros priemonės pratęsimo turi teisę kreiptis:
atvejo vadybininkas, teritorinė policijos įstaiga, prokuroras ir vaikų socializacijos centras.
Dėl detalesnės informacijos kreiptis tel. +370 389 43524; +370 676 15978.

LR vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

Pagalba vaikams ir tėvams internetu ir telefonu

Pagalba vaikams ir tėvams internetu www.pagalbavaikams.lt 
Vaiko sveikatos informacinis centras http://vsic.lt/
http://uzsaugialietuva.lt/kur-ieskoti-pagalbos

Psichologinės pagalbos telefonai:
Skambučiai 8-800 linija yra nemokami, jūsų skambučius apmoka Socialinės apsaugos ir darbo ministerija iš Valstybės biudžeto lėšų.
• „Jaunimo linija" - www.jaunimolinija.lt - pagalbą teikia savanoriai konsultantai | 8-800 28888 | Kasdien | Visą parą.
• „Vaikų linija" - www.vaikulinija.lt - tai pagalbos tarnyba vaikams ir paaugliams iki 18 metų, pagalbą teikia savanoriai konsultantai bei profesionalai | 116 111 | Kasdien 11.00-21.00.
• „Vilties linija" - nemokama emocinė pagalba telefonu suaugusiems - pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai | 116 123 | Kasdien | Visą parą.
• „Linija Doverija" - pagalba teikiama rusų kalba, pagalbą teikia savanoriai konsultantai. Pagalba skirta paaugliams ir jaunimui - 8-800 77277 | I-V 16.00-20.00.
• „Pagalbos moterims linija" - www.moteriai.lt | 8 800 66366 - tai anonimiška pagalba telefonu | Darbo dienomis 10.00-21.00.
Psichologinė (emocinė) pagalba internetu:
• Jei lengviau aprašyti savo savijautą nei papasakoti telefonu, tai galima padaryti užsiregistravus čia --> www.jaunimolinija.lt/internetas/ - pagalba jaunimui. Į laiškus atsako „Jaunimo linijos" savanoriai konsultantai. Atsako per 3 dienas. Viskas, ką parašysi, liks tarp tavęs ir Jaunimo linijos.
• „Vaikų linija" taip reikalinga registracija --> www.vaikulinija.lt - pagalba vaikams. Į laiškus atsako savanoriai konsultantai. Atsako per 2 dienas.
• „Vilties linija" - Klausimai-atsakymai/ arba Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. - pagalba suaugusiems. Į laiškus atsako Klaipėdos psichikos sveikatos centro specialistai. Atsako per 3 dienas.
• „Pagalbos moterims linija" - www.moteriai.lt | Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. | Tai anonimiška pagalba moterims. Atsako per 3 dienas.
• Kauno apskrities moterų krizių centras - konsultavimas internetu, registracijos nėra.
• Nemokama psichologinė pagalba emigrantams internetu, galima bendrauti su specialistais internetu: elektroniniu paštu, "Skype" bei "Mirc" programomis.
Psichologinė nemokama pagalba Vilniuje:
• Krizių įveikimo centre (Giedraičių g. 60A, Vilnius, www.krizesiveikimas.lt) teikiama nemokama psichologinė pagalba darbo dienomis 16-20 val., šeštadieniais 12-16 val. Tuo metu galima ateiti pas budintį psichologą arba skambinti per Skype (Skype vardas: krizesiveikimas). Išankstinės registracijos nėra, paslaugos konfidencialios. Telefonas pasiteiravimui: 8 640 51555
Psichologinė nemokama pagalba Kaune:
• Kauno apskrities moterų krizių centras - Juozapavičiaus pr. 77 (III aukštas), Tel./fax.: 8 37 340027, Mob. tel. nr.: 8 679 31930 - www.kamkc.lt - tiekiama pagalba krizinėje situacijoje atsidūrusioms moterims ir šeimoms. Visos Kauno apskrities moterų krizių centro teikiamos paslaugos yra nemokamos. Darbo laikas I-V nuo 9-17 val.
• Taip pat, nemokamos psichologinės pagalbos galima kreiptis ir į savo polikliniką arba psichikos sveikatos centrą.
Psichologinė nemokama pagalba SKYPE (skambučiai):
• Tokią galimybę suteikia: Krizių įveikimo centras --> www.krizesiveikimas.lt. Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 16 iki 20 val. budi psichologas.

Internetinė erdvė:
www.tunevienas.lt - internetinė erdvė, kurioje teikiama profesionali nemokama psichologinė pagalba Jums tinkamiausia forma. Jei nepadeda į problemas ir jų sprendimus orientuoti bendriniai straipsniai, bendraukite virtualiai su psichologu Pagalbos Linijoje (4tunevienas.lt/pagalbos-linija), kurioje galite gauti atsakymus į rūpimus klausimus.
Tai pirmoji internetinė erdvė Lietuvoje, kurioje iniciatyvūs specialistai teikia nemokamą profesionalią psichologinę pagalbą. Daugiau informacijos apie socialines ir psichologines paslaugas teikiančias organizacijas galima rasti:
• Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacijos (LEPTA) internetiniame puslapyje - www.klausau.lt

Pagalba vaikams ir tėvams, jeigu vaikas ar jaunuolis vartoja psichoaktyviąsias medžiagas

Aplinkos apsaugateritoriju planavimasstatiniaiciviline sauga mobilizacija  kvietimai paraiskoms socialine aps 

sveikatossvietimasjaunimovaiko gerove tarpinssveikatoskontroles ekonomika investicijos

DAUGIAU VEIKLOS SRIČIŲ

viesoji tvarkapirkimaikalbaTurto valdymasteisine pagalbatarptautiniai kulturapaveldasGarbes pilieciaizeldynaiKaimo pletra NVOtrisale tarybaUtenos rajono seniūnijoskontaktaipaieska

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041